حقوق بشر فراتر از اخبار

درک مطالبات حقوق بشری از دریچه اسناد و سازوکارهای بین المللی

 • teacher
  هماهنگ کننده دوره: بهار صبا

حقوق بشر فراتر از اخبار

چگونه می توان از پی شناخت این دستاورد بشری تکاپو برای رسیدن به زیستی بهتر و انسانی تر را ادامه داد؟ ساز و کارهای بین المللی برای تحقق حقوق بشر و مسئول نگهداشتن ناقضین آن کدامند؟

درباره این دوره

هر روز در اخبار درباره جرایم علیه بشریت، کشتار غیرنظامیان، نقض حقوق مهاجران، پناهجویان و پناهندگان، سرکوب اعتراضات کارگری، دستگیری و آزار مدافعان حقوق بشر، اعدام، آلودگی آب و هوا و موضوعاتی از این دست می شنویم.

نقض همه جانبه حقوق بشر به حدی دنیای ما را احاطه کرده است که ممکن است فکر کنیم که حقوق بشر آرمانی و دست نیافتنی است. شکاف عمیقی بین حقوق به رسمیت شناخته شده بشر در قوانین و استانداردهای بین المللی و واقعیت تلخی که دولت ها برای ما رقم زده اند وجود دارد. اما اینکه امروز مجموعه ای از حقوق برای همه انسان ها در اسناد و کنوانسیون های بین المللی تعریف و رعایت آنها از دولت ها خواسته شده است خود دستاورد تکاپوی هزاران هزار انسان پس از فجایع انسانی نیمه اول قرن بیستم است.

چگونه می توان از پی شناخت این دستاورد بشری تکاپو برای رسیدن به زیستی بهتر و انسانی تر را ادامه داد؟ ساز و کارهای بین المللی برای تحقق حقوق بشر و مسئول نگهداشتن ناقضین آن کدامند؟

قابل توجه: دریافت گواهی این دوره، معادل ۲/۵ کردیت است. این کردیت قابل تبدیل در دوره های دانشگاهی ایران آکادمیاست. چنانچه شما دانشجوی دوره مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا باشید و یا در آینده دانشجوی ایران آکادمیا شوید، با ارائه گواهی پایانی این دوره میتوانید ۲/۵ کردیت معافیت بگیرید.

برنامه دوره

 • 1.1 مفهوم حقوق بشر چیست؟ ۱۵ دقیقه
 • 1.2 مبانی فلسفی حقوق بشر ۱۵ دقیقه
 • 1.3 حقوق بشر و نسبی گرائی فرهنگی ۱۹ دقیقه
 • 1.4 ظهور حقوق بشر مدرن ۱۴ دقیقه
 • 1.5 منابع حقوق بشر بین الملل ۱۱ دقیقه
 • 1.6 انواع تعهدات حقوق بشری دولتها ۳ دقیقه
 • 2.1 دسته بندی حقوق ۸ دقیقه
 • 2.2 حق حیات در حقوق بشر بین الملل ۱۲ دقیقه
 • 2.3 مجازات اعدام ۱۷ دقیقه
 • 2.4 آیا مجازات اعدام به خودی خود شکنجه است؟ ۱۳ دقیقه
 • 2.5 شناخت ابعاد مجازات اعدام ۵ دقیقه
 • 3.1 الف. شکنجه چیست؟ (تاریخچه و تعریف) ۱۱ دقیقه
 • 3.1 ب. تفاوت شکنجه با سایر بدرفتاریها ۱۶ دقیقه
 • 3.2 مصاحبه با دکتر یووال گینبار ۱۲ دقیقه
 • 3.3 انجام تحقیقات در رابطه با شکنجه ۲۱ دقیقه
 • 3.4 آیا قوانین ایران با تعهدات بین المللی در رابطه با محافظت افراد از شکنجه مطابقت دارد؟ ۱۲ دقیقه
 • 3.5 پیشگیری از شکنجه
 • 4.1 حقوق پیش از دادرسی - حق آزادی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه ۱۶ دقیقه
 • 4.2 حقوق در دوران بازداشت - بخش اول ۱۳ دقیقه
 • 4.3 حقوق در دوران بازداشت - بخش دوم ۱۷ دقیقه
 • 4.4 حقوق در دوران دادرسی - بخش اول ۸ دقیقه
 • 4.5 حقوق در دوران دادرسی - بخش دوم ۱۶ دقیقه
 • 4.6 کودکان و نظام قضائی ۱۱ دقیقه
 • 4.7 آیا قوانین ایران با تعهدات بین الملیی این کشور در زمینه حق دادرسی منصفانه تطابق دارد؟ ۱۷ دقیقه
 • 5.1 حق آزادی عقیده و بیان در بردارنده چیست؟ ۱۲ دقیقه
 • 5.2 آیا حق آزادی بیان را میتوان به شکل مشروع محدود کرد؟ ۱۹ دقیقه
 • 5.3 آیا قوانین جمهوری اسلامی با تعهدات بین المللی حقوق بشری این کشور در رابطه با آزادی عقیده و بیان تطابق دارند؟ ۱۷ دقیقه
 • 6.1 مفهوم برابری و عدم تبعیض ۱۴ دقیقه
 • 6.2 الف. تبعیض براساس جنسیت، هویت جنسی و گرایش جنسی ۱۳ دقیقه
 • 6.2 ب. حق برابری جنسیتی برای زنان ۲۲ دقیقه
 • 6.3 ممنوعیت تبعیض بر اساس عقاید مذهبی ۲۵ دقیقه
 • 6.4 تبعیض براساس نژاد ۹ دقیقه
 • 6.5 تبعیض و حقوق اقلیتها (اقلیتهای اتنیکی و زبانی) ۱۸ دقیقه
 • 7.1 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کدامند و آیا این حقوق ذاتا با حقوق مدنی و سیاسی متفاوتند؟ ۱۵ دقیقه
 • 7.2 تعهدات دولتها در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست و «تحقق ‌تدریجی» این حقوق به چه مناست؟ ۱۳ دقیقه
 • 7.3 مصاحبه با مگنا آبراهام در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۶ دقیقه
 • 7.4 تخصیص منابع و تحلیل بودجه ۱۳ دقیقه
 • 7.5 آیا موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل دادخواهی هستند؟ ۵ دقیقه
 • 7.6 حق تحصیل و آموزش ۸ دقیقه
 • 7.7 حق کار ۷ دقیقه
 • 7.8 حق سلامت ۴ دقیقه
 • 7.9 حق بر آب ۱۸ دقیقه
 • 7.10 برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد چیست و چه ارتباطی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد؟ ۷ دقیقه
 • 7.11 پس از وقوع فجایع طبیعی، تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت دولتها در رابطه با تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟ ۷ دقیقه
 • 7.12 حقوق بشر بین المللی در مورد تحریمهای اقتصادی که بر بهره مندی افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان تاثیر میگذارد، چه می گوید؟ ۲۵ دقیقه
 • 8.1 حق بهره مندی از اقدامات جبرانی ۱۷ دقیقه
 • 8.2 نهادهای نظارتی سازمان ملل: نهادهای مبتنی بر منشور ۱۵ دقیقه
 • 8.3 نهادهای نظارتی سازمان ملل: نهادهای مبتنی بر معاهدات و ساز و کارهای این نهادها ۱۷ دقیقه
 • 8.4 مصاحبه با آنا کارین هولملند، کارشناس ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل ۴ دقیقه
 • 8.5 حقوق کیفری بین المللی: دادگاههای بین المللی و اصل صلاحیت جهانی ۱۶ دقیقه

استادان دوره

Staff

Bahar Saba (Instructor and Course Designer)

Bahar Saba is a human rights researcher and advocate with years of experience working for international human rights organisations including Amnesty International. She holds an LLB from the University of Tehran, an LLM in Human Rights Law from the University of Nottingham, and an MPhil in Modern Middle Eastern Studies from the University of Oxford.
Staff

Dr. Yuval Ginbar

Legal Advisor at Amnesty International.
PhD Law, the University of Essex.
Staff

Dr. Nazila Ghanea

Associate Professor in International Human Rights Law, the University of Oxford. Associate Director of the Oxford Human Rights Hub.
Staff

Raha Bahreini

Researcher, Amnesty International.
LLM International Human Rights Law, the University of Essex.
JD, Osgoode Hall Law School, York University.
HBA Women and Gender Studies, the University of Toronto.
Staff

Hossein Raeesi

Adjunct Professor at Department of Law and Legal Studies, Carleton University.
LLB, Shiraz Law School. M.A. Tehran University.
Staff

Iain Byrne

Head of the Economic, Social and Cultural Rights team and Deputy Programme. Director in the Global Thematics Initiative Programme at Amnesty International.
Fellow at the Human Rights Centre, University of Essex.
LLB, the University of Manchester.
MA, Human Rights Law, University of Essex.
Diploma in advanced human rights law, the University of Turku.
Staff

Mervat Rishmawi

Human Rights Specialist.
Fellow at Human Rights Centre, University of Essex and Human Rights Law. Centre, University of Nottingham.
LLM in International Human Rights and Humanitarian Law, University of Essex.
Staff

Anna-Karin Holmlund

Senior UN Advocate at Amnesty International.
L.L.M, Human rights Law, University of Essex.
MA, Law, University of Lund.
Staff

Malavika Vartak

Amnesty International’s researcher/adviser on economic, social and cultural Rights.
Staff

Meghna Abraham

Director of Global Thematic Issues at Amnesty International.
Staff

Maya Foa

Director of the legal charity Reprieve
Master's Degree in Law, BPP University Law School
BA in French and Italian Literature, University of Oxford
Staff

Harriet McCulloch

Deputy Director of the legal charity Reprieve
Solicitor
Graduate Diploma in Law, University of Law
BA in English Language and Literature, University College London

گواهینامه دوره

دریافت گواهی رسمی پایان دوره با امضا استاد دوره
قابل اشتراک در بخش گواهینامه‌های لینکداین و اضافه کردن به رزومه