People working on laptops

خوش آمدیدآکادمیکس

مکانی برای قابل دسترس و همگانی کردن آموزش

ویژگی های آکادمیکس

Tuple

ثبت نام رایگان در کلیه دوره ‌های آموزشی

Tuple

پذیرای مشارکت دیگر دانشگاهها و دانشوران

Tuple

پلاتفرمی برای همگانی کردن آموزش

Tuple

دسترسی آزاد و پایدار به منابع آموزشی

Tuple

حافظ استاندارد و کیفیت علمی در تدوین دوره‌ها

Tuple

برخوردار از همکاری استادان و پژوهشگران برجسته

Tuple

ارائه دهنده گواهی پایان دوره

Tuple

تدوین دوره‌های آموزشی مورد نیاز عموم

فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته

رویکردهای مختلف فمینیستی چه طور نابرابری‌های جنسیتی را توضیح می‌دهند؟ تجربه ما از جنسیت‌ تحت تاثیر چه سیستم‌های نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ دیگری شکل می‌گیرد؟ درک ما از سکسوالیته در طول زمان چه تغییری کرده است؟

بیشتر بدانید

آخرین دوره ها

حقوق بشر فراتر از اخبار

درک مطالبات حقوق بشری از دریچه اسناد و سازوکارهای بین المللی

مقدماتی

فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته

رویکردهای مختلف فمینیستی چه‌طور نابرابری‌های جنسیتی را توضیح می‌دهند؟ تجربه ما از جنسیت‌ تحت تاثیر چه سیستم‌های نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ دیگری شکل می‌گیرد؟ درک ما از سکسوالیته در طول زمان چه تغییری کرده است؟

مقدماتی

اقتصاد در جهان امروز

چالش های جهان امروز از دریچۀ درک اقتصاد سیاسی

مقدماتی

حمایت از حقوق کودک در ایران

چالش‌ها و فرصت‌ها

مقدماتی

دانشجویان آکادمیکس چه می‌گویند؟

طرح نظرها و تجربه‌های شما مشوق تلاش ماست

این نوع دوره و رویکرد آن برایم جدید بود و مشابه آن را به زبان فارسی تا بحال ندیده یا از کسی نشنیده بودم. همچنین کاربری در محیط دوره خیلی خوب و راحت بود.

احمد
دانشجوی اقتصاد در جهان امروز

موضوعات مورد بررسی بوضوح در ارتباط مستقیم با مسائل جاری حقوق بشر در دنیا و ایران طرح ریزی شده بودند. امکان گفتگو در فروم ها نیز موقعیت خوبی برای کاوش بیشتر در موضوعات را فراهم می‌کرد.

هدیه
دانشجوی حقوق بشر فراتر از اخبار

منظم بودن برنامه یکی از نقاط قوت برنامه بود. روان بودن درسهای استادها خیلی به جذابیت موضوع افزوده بود. ترتیب منطقی مباحث چیزی بود که ارزش خاصی به دوره میداد.

سعید
دانشجوی دوره حمایت از حقوق کودک

این دوره‌های آموزش عمومی بسیار ضروری و کارآمد هستند. ضرورت یک دوره درباره حقوق زنان، و مباحث جنسیت و سکسوالیته نیز بسیار احساس می‌شود

مریم
در پاسخ به پرسشنامه دوره‌ حقوق کودک

Powered By

openedx Logo
vercel Logo

edX, Open edX and the edX and Open edX logos are trademarks or registered trademarks of edX Inc.

ما از کوکی برای سایتمان استفاده میکنیماطلاعات بیشتر